1. Bản thảo bài viết gửi đăng Tạp chí Khoa học Quản lý và Kinh tế phải là bài viết chưa từng được công bố trên bất kỳ tạp chí khoa học nào trước đó. Tác giả có trách nhiệm không gửi đăng bản thảo bài viết trên tạp chí khác khi chưa có quyết định từ chối của Ban biên tập Tạp chí.
 2. Tác giả phải chịu trách nhiệm về nội dung bản thảo, tính chính xác của các trích dẫn trong bài viết, tính hợp pháp bản quyền của bài viết. Tác giả có trách nhiệm trong việc xin phép sử dụng các dữ liệu từ các cá nhân và tổ chức quản lý/sở hữu dữ liệu.
 3. Đối với các công trình nghiên cứu chưa được công bố mà được sử dụng trong bài viết, tác giả phải gửi kèm văn bản xác nhận sự đồng ý của cá nhân hay tổ chức là tác giả thực hiện nghiên cứu đó.
 4. Tất cả các dữ liệu trình bày trong bài viết phải được trích dẫn nguồn.
 5. Đối với bài viết có nhiều tác giả, cần ghi rõ ai là người chịu trách nhiệm liên lạc trong quá trình bình duyệt và nhiệm vụ/ đóng góp của từng tác giả đối với bài viết.
 6. Bài viết phải được soạn thảo bằng phần mềm Microsoft Word, font chữ Times New Roman, cỡ chữ 12, khoảng cách dòng 1.3. Trong trường hợp phải sử dụng các từ ở dạng ngôn ngữ nước khác không thể thay thế thì các từ này phải được in nghiêng.
 7. Độ dài bài viết không quá 6.000 từ (đối với bài tiếng Việt) và không quá 12.000 từ (đối với bài tiếng Anh).
 8. Bài viết gửi đăng phải bao gồm 2 phần thông tin tách biệt:
 • Phần giới thiệu thông tin (Trang đầu tiên và đánh số 0) bao gồm các thông tin sau:
 • Tên bài viết;
 • Họ và tên tác giả;
 • Học hàm và học vị (nếu có);
 • Tổ chức tác giả công tác;
 • Thông tin liên lạc: Địa chỉ email, điện thoại;
 • Lĩnh vực nghiên cứu chính của tác giả;
 • Một số tạp chí tiêu biểu mà tác giả đã từng đăng tải công trình nghiên cứu (nếu có);
 • Các thừa nhận hay lời cảm ơn (nếu có);
 • Lời cam kết về bản quyền hợp pháp đối với bài viết, cam kết bài viết chưa từng được công bố trên bất kỳ tạp chí nào trước đó, cam kết không gửi bài đến tạp chí khác trong thời gian chờ xét duyệt.
 • Phần nội dung bài viết (Bắt đầu từ trang số 1) không chứa đựng bất kỳ thông tin nào về tác giả, và phải đảm bảo các quy chuẩn của một bài báo khoa học do Tạp chí quy định cụ thể ở Quy định về thành phần của bài viết.

Bản quyền: Đây là điều kiện đối với các bài viết được chấp nhận đăng trên Tạp chí. Theo đó, các tác giả đồng ý trao quyền khai thác nội dung bài viết (bao gồm cả phần tóm tắt, từ khóa) cho Tạp chí trên các phương tiện truyền thông. Các tác giả phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về tác quyền nội dung đối với các bài viết đăng trên Tạp chí khoa học Quản lý và Kinh tế. Trong trường hợp xảy ra các tranh chấp về quyền tác giả đối với bài viết, Tạp chí bảo lưu quyền không đăng tải, đình chỉ việc phát hành đối với các bài viết không phải do chính tác giả viết hay bài viết là tập hợp một phần hoặc toàn bộ bài viết của tác giả khác. Việc sử dụng các bài viết và tài liệu của tác giả khác phải được chỉ dẫn một cách rõ ràng.

Gửi bài: Bài viết gửi đến Tạp chí bằng bản mềm qua email: tapchiquanlykinhte@hce.edu.vn hoặc qua website: https://tapchi.hce.edu.vn/