Tạp chí Khoa học, Quản lý và Kinh tế

Địa chỉ: Phòng KH,CN & HTQT, Tầng 2, Nhà Hành chính, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế

99 Hồ Đắc Di,  Phường An Cựu, TP Huế

SĐT: +84 234 3691165

Email: tapchiquanlykinhte@hce.edu.vn

Website: https://tapchi.hce.edu.vn/