QUY ĐỊNH

                                       V/v kiểm soát và xử lý đạo văn các sản phẩm học thuật

(Ban hành kèm theo Quyết định số 310/QĐ-ĐHKT ngày 25 tháng 05 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế)

 Điều 1. Mục đích, phạm vi và đối tượng áp dụng

 1. Quy định này nhằm mục đích nâng cao chất lượng, tính trung thực và giá trị của các khóa luận tốt nghiệp, luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ, bài báo khoa học, báo cáo nghiên cứu khoa học, bài tham luận tại hội thảo, bài tập, tiểu luận, chuyên đề, … (sau đây gọi chung là sản phẩm học thuật) tại Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế (sau đây gọi là Trường).
 2. Văn bản này quy định cách thức quản lý, kiểm soát và xử lý vấn đề đạo văn trong tất cả các sản phẩm trong quá trình học tập, đào tạo, nghiên cứu khoa học được thực hiện tại Trường.
 3. Đối tượng áp dụng: quy định bản này áp dụng cho 3 đối tượng (được gọi chung là tác giả) sau đây:
 4. Tất cả sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh, thực tập sinh (gọi chung là người học);
 5. Toàn thể công chức, viên chức đang công tác tại Trường;
 6. Tất cả các đối tượng khác có các sản phẩm học thuật được báo cáo, in ấn, giảng dạy, trao đổi trong các hoạt động giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học tại các đơn vị thuộc Trường.

Điều 2. Hành vi đạo văn

 1. Đạo văn là việc sử dụng có hoặc không có chủ ý của tác giả các sản phẩm học thuật (bài viết, số liệu, hình ảnh, thông tin và ý tưởng của người khác) vào các sản phẩm của mình mà không có những chỉ dẫn/thừa nhận tác giả của những nội dung đã sử dụng.
 2. Trong các sản phẩm học thuật nếu có các hình thức sau đây được xác định là phạm lỗi đạo văn:
 3. Sử dụng sản phẩm học thuật của người khác mà cam đoan rằng đó là của mình;
 4. Sao chép quá nhiều từ một công trình (mặc dù có chỉ ra nguồn trích) để hình thành một phần lớn công trình của mình;
 5. Không dẫn nguồn đã trích khi thay đổi từ ngữ, di chuyển từ hoặc cụm từ, ý tưởng của tác giả khác; gắn các cụm từ của các nguồn khác nhau và chỉnh sửa lại trong bài viết; thay đổi từ ngữ, cụm từ những vẫn giữ nguyên cấu trúc của đoạn văn hoặc bài viết;
 6. Sử dụng bất kỳ sản phẩm học thuật hoặc số liệu sẵn có của các tác giả/tổ chức khác mà không nêu rõ nguồn và tác giả;
 7. Cung cấp không chính xác về tác giả, nguồn của thông tin được trích dẫn;
 8. Sử dụng hơn 30% những sản phẩm học thuật của mình đã công bố vào những sản phẩm học thuật mới do mình là tác giả hoặc đồng tác giả mà không ghi rõ nguồn, gọi là tự đạo văn.

Điều 3. Phát hiện lỗi đạo văn

 1. Để kiểm tra và phát hiện lỗi đạo văn, Trường chính thức áp dụng phần mềm kiểm tra đạo văn tại trang web: daovan.hce.edu.vn;
 2. Các sản phẩm học thuật được xem là phạm lỗi đạo văn nếu vi phạm các lỗi được quy định tại Điều 2 hoặc theo kết quả kiểm tra có ít nhất sao chép nguyên văn một đoạn văn có 100 từ trở lên; hoặc có từ 20% văn bản giống với các nguồn dữ liệu của các tác giả khác hoặc chỉ thay đổi tên đề tài, từ ngữ, số liệu nhưng giữ nguyên cấu trúc và nội dung tương tự các công trình khác.

Điều 4. Xử lý lỗi đạo văn

 1. Khi bị phát hiện lần thứ nhất (trước khi bảo vệ, báo cáo, gửi bài báo đi phản biện) tác giả phải viết lại, chỉnh sửa lại bài;
 2. Sau khi đã kiểm tra và chỉnh sửa lần thứ nhất tác giả nộp sản phẩm lại nhưng vẫn còn vi phạm lỗi đạo văn thì đình chỉ báo cáo, nghiệm thu, gửi đi phản biện trong vòng một tháng để tiếp tục chỉnh lần thứ hai;
 3. Sau hai lần kiểm tra và chỉnh sửa, nếu nộp lại lần thứ ba vẫn có lỗi đạo văn thì lập biên bản kết thúc, không công nhận các sản phẩm học thuật, không được bảo vệ, không được báo cáo, không đăng bài, chấm dứt hợp đồng và các thủ tục khác liên quan;
 4. Sau khi đã báo cáo, bảo vệ, nghiệm thu nếu có vẫn tiếp tục phát hiện lỗi đạo văn thì tác giả của sản phẩm chịu trách nhiệm trước pháp luật theo Luật Sở hữu trí tuệ của Việt Nam và theo quy định về quyền sở hữu trí tuệ của Trường.

Điều 5. Tổ chức thực hiện

 1. Trách nhiệm của tác giả sản phẩm học thuật:
 2. Tác giả của các sản phẩm học thuật tại Trường có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc những điều khoản nêu trong quy định này về tính trung thực trong khoa học và tuân thủ theo Luật sử hữu trí tuệ của Việt Nam;
 3. Khuyến khích toàn thể người học, cán bộ viên chức nhà trường thông báo và cung cấp những bằng chứng đến các đơn vị liên quan những trường hợp nghi ngờ có vi phạm lỗi đạo văn.
 4. Trách nhiệm của giảng viên:
 5. Hướng dẫn người học thực hiện quy định về trích dẫn trong các sản phẩm khoa học do Phòng KH,CN&HTQT; Ban biên tập Tạp chí Khoa học Quản lý và Kinh tế ban hành và quy định này để nâng cao tính trung thực trong khoa học;
 6. Sử dụng phần mềm chống đạo văn để kiểm soát các bài tập, bài làm về nhà, tiểu luận, v.v. của người học trong phạm vi học phần mình phụ trách và thực hiện các điều khoản trong quy định;
 7. Sử dụng phần mềm chống đạo văn để kiểm tra bản thảo về nội dung của khóa luận tốt nghiệp, luận văn, luận án, bài báo trước khi nộp.
 8. Trách nhiệm của các Khoa quản lý chuyên môn:
 9. Tiếp nhận và xử lý các vi phạm đạo văn trong phạm vi các học phần của giảng viên (kể cả giảng viên hợp tác) trực thuộc Khoa/Phòng;
 10. Kiểm tra đạo văn và có kết luận về lỗi đạo văn của các khóa luận tốt nghiệp, luận văn, chuyên đề tiến sĩ, luận án trước khi chuyển đến Phòng đào tạo.
 11. Trách nhiệm của đơn vị quản lý đào tạo và quản lý khoa học
 12. Phổ biến rộng rãi và hướng dẫn người học, cán bộ viên chức liên quan biết và thực hiện những điều khoản trong quy định;
 13. Kiểm soát ngẫu nhiên các sản phẩm học thuật để xử lý trực tiếp các trường hợp đạo văn và báo cáo Ban Giám hiệu;
 14. Ban Biên tập Tạp chí Khoa quản Quản lý & Kinh tế chịu trách nhiệm sau cùng về kiểm định nội dung của các bài báo khoa học do Tạp chí xuất bản.
 15. Trách nhiệm của bộ phận Công nghệ thông tin
 16. Quản lý hệ thống phần mềm chống đạo văn để đảm bảo hệ thống hoạt động liên tục, ổn định;
 17. Phối hợp với đơn vị liên quan để nhận tài liệu (luận văn, bài báo, v.v.) và tiến hành cập nhật vào hệ thống dữ liệu nội bộ của Trường trong hệ thống;
 18. Cung cấp tài khoản, hỗ trợ kỹ thuật cho các đơn vị liên quan, giảng viên, người học, công chức, viên chức thuộc Trường có nhu cầu, và quản lý các tài khoản truy cập;
 19. Tổ chức huấn luyện kỹ thuật sử dụng phần mềm chống đạo văn cho các đơn vị, giảng viên và sinh viên.

Điều 6. Điều khoản thi hành

 1. Quy định này áp dụng trên phạm vi Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế;
 2. Các Trưởng Khoa đào tạo, Trưởng Phòng đơn vị liên quan phổ biến và thông báo rộng rãi quy định này đến các giảng viên, công chức, viên chức liên quan, người học biết để thực hiện;
 3. Trong quá trình thực hiện, Phòng KH,CN&HTQT ghi nhận và tổng hợp những ý kiến bổ sung, cần chỉnh sửa để trình Ban Giám hiệu ra quyết định điều chỉnh, bổ sung vào quy định.