Đạo đức xuất bản

Việc công bố một bài báo ở Tạp chí Khoa học Quản lý & Kinh tế (sau đây gọi là “Tạp chí”) được thông qua quá trình phản biện kín, và đây là quá trình xây dựng và phát triển mạng lưới tri thức thiết yếu mang tính xuyên suốt . Quá trình này sự phản ánh trực tiếp chất lượng công trình của tác giả và tổ chức hỗ trợ. Các bài báo đã qua quy trình thẩm định của các chuyên gia giúp hỗ trợ và thể hiện rõ phương pháp khoa học này.

Vì vậy, các tiêu chuẩn về đạo đức xuất bản cần được tuân thủ bởi tất cả các bên liên quan tới việc xuất bản bao gồm: tác giả, ban biên tập, chuyên gia phản biện, nhà xuất bản, và các hiệp hội hoặc cộng đồng bảo trợ cho tạp chí hoặc có bảo trợ tạp chí.