Tạp chí Khoa học Quản lý và Kinh tế áp dụng quy trình phản biện kín, theo đó người phản biện bài viết không được biết thông tin về tác giả bài viết và ngược lại. Quy trình phản biện được chia ra làm 4 bước cơ bản:

  • Bước 1: Tác giả gửi bài đến Ban biên tập Tạp chí qua địa chỉ email: tapchiquanlykinhte@hce.edu.vn hoặc qua website: https://tapchi.hce.edu.vn/.
  • Bước 2: Sơ loại
  • Bước 3: Phản biện
  • Bước 4: Duyệt đăng

Các bài viết phải vượt qua vòng sơ loại mới được xem là đủ điều kiện để được chấp nhận phản biện. Trong bước sơ loại Ban biên tập Tạp chỉ thẩm định các bài viết có đáp ứng đủ các tiêu chí cơ bản hay không xét trên 2 phương diện chính (nhưng không giới hạn) (vui lòng xem Quy định về gửi bài, Thành phần bài viết và kỹ thuật trình bày).

Các bài viết không thỏa mãn các điều kiện này sẽ không vượt qua bước sơ loại và thông báo sẽ được gửi cho tác giả. Không loại trừ trường hợp các tiêu chí này được thỏa mãn nhưng bài viết có sai lầm cơ bản về mặt học thuật hay nội dung đi ngược với tôn chỉ mục đích phạm vi hoạt động của Tạp chí thì cũng được xem là không đủ điều kiện để được chấp nhận phản biện.

Các bài viết vượt qua vòng sơ loại được Tạp chí chấp nhận phản biện. Các thành viên phản biện của Tạp chí căn cứ vào nhiều tiêu chí cụ thể để thẩm định bài viết. Tổng thể thì chính sách phản biện của Tạp chí xem xét các bài viết trên các phương diện sau (nhưng không giới hạn):

  • Sự phù hợp nội dung bài viết với tôn chỉ, mục đích và lĩnh vực của Tạp chí
  • Thể loại bài viết
  • Tính mới, nguyên thủy
  • Sự đóng góp vào lĩnh vực học thuật (lý thuyết, phương pháp nghiên cứu)
  • Sự đóng góp vào thực tiễn
  • Quy chuẩn thành phần bài viết và kỹ thuật trình bày

Kết luận của bước phản biện này đối với bài viết có thể là: (i) Bài viết được chấp nhận đăng, không cần phải chỉnh sửa, bổ sung; (ii) Bài viết cần phải chỉnh sửa, bổ sung (theo các yêu cầu phản biện) và gửi lại bản sửa để Tạp chí xem xét tiếp; (iii) Không chấp nhận đăng bài viết.

Chính sách của Tạp chí Khoa học Quản lý và Kinh tế là ưu tiên các bài viết thuộc thể loại nghiên cứu chuyên sâu, có phương pháp nghiên cứu chặt chẽ và có hàm lượng khoa học cao. Các bài viết thuộc thể loại này thường đáp ứng được đầy đủ thành phần quy chuẩn của một bài báo khoa học (vui lòng xem Quy định về Thành phần của bài viết).