##plugins.themes.huaf_theme.article.main##

Tóm tắt

Ảnh hưởng của đại dịch Covid 19 đã làm cho hoạt động du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế hầu như ngưng trệ từ những tháng đầu năm 2020. Cơ hội cho hoạt động du lịch phục hồi là rất khả quan khi dịch bệnh được kiểm soát tốt. Sử dụng dữ liệu thứ cấp để phân tích tính mùa vụ và sự biến động của lượng khách du lịch, kết hợp với một số nhận định về xu hướng du lịch sau đại dịch Covid 19,  bài viết đề xuất 3 nhóm khuyến nghị góp phần tăng cường khả năng thích ứng cho hoạt động đón khách du lịch của tỉnh Thừa Thiên Huế trong thời gian tới.


Từ khóa: khách du lịch, mùa vụ du lịch, Covid 19, Thừa Thiên Huế.

##plugins.themes.huaf_theme.article.details##

Cách trích dẫn
Nguyễn Thị Lệ Hương. (2023). TÍNH MÙA VỤ VÀ XU HƯỚNG BIẾN ĐỘNG CỦA LƯỢNG KHÁCH DU LỊCH ĐẾN THỪA THIÊN HUẾ. Tạp Chí Khoa học Quản Lý Và Kinh tế, Trường Đại học Kinh Tế, Đại học Huế, (22). Truy vấn từ https://tapchi.hce.edu.vn/index.php/sjme/article/view/99
Chuyên mục
Các bài báo