##plugins.themes.huaf_theme.article.main##

Tóm tắt

Theo thống kê của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế (TTH), tính đến năm 2021 tỉnh có 113 dự án FDI đang hoạt động với tổng vốn đăng ký 3.831,21 triệu USD. Tuy nhiên, môi trường thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài chưa hấp dẫn, chưa đáp ứng mong muốn, chưa hỗ trợ cho các nhà đầu tư và chưa đủ lực để trở thành công cụ xúc tiến, thu hút FDI của các nhà quản lý. Các quy định về ưu đãi, thu hút đầu tư nước ngoài chậm ban hành, còn phân biệt giữa các doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp nước ngoài khi xây dựng và ban hành chính sách hỗ trợ đầu tư. Bài viết tập trung phân tích thực trạng hoàn thiện môi trường thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài ở tỉnh TTH giai đoạn 2015 – 2021, đánh giá những thành tựu và hạn chế của quá trình hoàn thiện môi trường thu hút FDI. Trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp hoàn thiện hơn môi trường thu hút FDI ở TTH trong thời gian tới


Từ khóa: Hoàn thiện; Môi trường thu hút vốn; Đầu tư trực tiếp nước ngoài; FDI.

##plugins.themes.huaf_theme.article.details##

Cách trích dẫn
Nguyễn Hồ Minh Trang. (2023). MÔI TRƯỜNG THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI Ở TỈNH THỪA THIÊN HUẾ. Tạp Chí Khoa học Quản Lý Và Kinh tế, Trường Đại học Kinh Tế, Đại học Huế, (22). Truy vấn từ https://tapchi.hce.edu.vn/index.php/sjme/article/view/131
Chuyên mục
Các bài báo