##plugins.themes.huaf_theme.article.main##

Tóm tắt

Nghiên cứu này được thực hiện nhằm xác định và đánh giá sự tác động của các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của người dân đối với ứng dụng Hue-S tại thành phố Huế. Bằng phương pháp khảo sát online 209 người dân đang cài đặt và sử dụng ứng dụng này và sử dụng mô hình phương trình cấu trúc tuyến tính SEM (Structural Equation Modeling), kết quả nghiên cứu cho thấy sự hài lòng của người dânchịu ảnh hưởng trực tiếp bởi niềm tin vào chính quyền và internet, và ảnh hưởng gián tiếp bởi chất lượng thông tin thông qua biến tính hữu ích. Nghiên cứu không phát hiện sự ảnh hưởng của chất lượng dịch vụ, chất lượng hệ thống đến sự hài lòng của người dân. Từ đó, để nâng cao sự hài lòng của người dân, chính quyền thành phố Huế cần tập trung tạo niềm tin, đảm bảo chất lượng thông tin cũng như cải thiện tính hữu ích của ứng dụng Hue-S trong thời gian tới.


Từ khóa: Chính quyền điện tử; Sự hài lòng; Hue-S; Thành phố Huế.

##plugins.themes.huaf_theme.article.details##

Cách trích dẫn
Hà Ngọc Thùy Liên, & Nguyễn Ánh Dương. (2023). CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI DÂN ĐỐI VỚI ỨNG DỤNG HUE-S TẠI THÀNH PHỐ HUẾ. Tạp Chí Khoa học Quản Lý Và Kinh tế, Trường Đại học Kinh Tế, Đại học Huế, (22). Truy vấn từ https://tapchi.hce.edu.vn/index.php/sjme/article/view/133
Chuyên mục
Các bài báo