##plugins.themes.huaf_theme.article.main##

Tóm tắt

Cải thiện năng lực đổi mới sáng tạo đang là chiến lược phát triển kinh tế và nhận được sự quan tâm rất lớn của nhà nước và doanh nghiệp. Tuy nhiên, các doanh nghiệp nông nghiệp vẫn chưa nhận những hỗ trợ tương xứng để phát triển năng lực này. Một trong những lý do chính là vì Việt Nam có một bộ chỉ số phù hợp với đặc trưng của các doanh nghiệp nông nghiệp trong nước. Nghiên cứu này phân tích một cách có hệ thống các nghiên cứu đã được thực hiện trên thế giới và ở Việt Nam về năng lực đổi mới sáng tạo của tổ chức; từ đó đề xuất khung lý thuyết đo lường cho các doanh nghiệp nông nghiệp ở Việt Nam. Dữ liệu của nghiên cứu này được dựa trên 55 công trình nghiên cứu trước đây được xuất bản trên các tạp chí trong và ngoài nước. Kết quả nghiên cứu cho thấy sự đa dạng trong cách tiếp cận đo lường năng lực đổi mới sáng tạo ở các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Nghiên cứu đề xuất một khung lý thuyết đo lường năng lực đổi mới sáng tạo cho các doanh nghiệp Việt Nam thông qua 5 nhân tố bao gồm: mức độ tham gia vào các hoạt động ĐMST, kết quả ĐMST trong 2 năm gần nhất, am hiểu về thị trường, định hướng chiến lược ĐMST và chất lượng hợp tác trong chuỗi giá trị.


Từ khoá: Đổi mới sáng tạo, năng lực, doanh nghiệp, nông nghiệp, việt nam

##plugins.themes.huaf_theme.article.details##

Cách trích dẫn
Trương Quang Dũng, Nga, L. T. T., Trần Ngọc Tuấn, N., & Đức Kiên, N. (2023). ĐO LƯỜNG NĂNG LỰC ĐỔI MỚI SÁNG TẠO TRONG DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ: MỘT NGHIÊN CỨU TỔNG QUAN VÀ ĐỀ XUẤT CHO DOANH NGHIỆP NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM. Tạp Chí Khoa học Quản Lý Và Kinh tế, Trường Đại học Kinh Tế, Đại học Huế, (22). Truy vấn từ https://tapchi.hce.edu.vn/index.php/sjme/article/view/139
Chuyên mục
Các bài báo
Tiểu sử của Tác giả

Nguyễn Trần Ngọc Tuấn

Khoa Kinh tế và phát triển, trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế

Nguyễn Đức Kiên

Khoa Kinh tế và Phát triển, trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế.