##plugins.themes.huaf_theme.article.main##

Tóm tắt

Nghiên cứu này được thực hiện nhằm xem xét sự tác động của các nhân tố đến kết quả công việc của người lao động thông qua biến trung gian là sự gắn kết tại Công ty Cổ phần Dệt May Huế. Dữ liệu được thu thập từ 207 người lao động đang làm việc tại Công ty thông qua khảo sát trực tiếp bằng bảng hỏi. Các thang đo được kiểm định bằng hệ số Cronbach’s Alpha, phân tích nhân tố khám phá (EFA) và phân tích nhân tố khẳng định (CFA). Phương pháp mô hình cấu trúc (SEM) được sử dụng để kiểm định các giả thuyết nghiên cứu. Kết quả cho thấy, áp lực công việc là yếu tố tác động mạnh nhất đến sự gắn kết và qua đó tác động gián tiếp đến kết quả công việc của người lao động. Nhân tố đồng nghiệp và thù lao có mức độ tác động mạnh tiếp theo, trong khi đó, đào tạo, điều kiện làm việc và tính chất công việc có sự tác động yếu hơn. Bài viết cũng đưa ra những hàm ý quản trị cho Công ty nhằm nâng cao kết quả thực hiện công việc của người lao động trong thời gian tới.


Từ khóa: Dệt May Huế; Kết quả công việc; Sự gắn kết

##plugins.themes.huaf_theme.article.details##

Cách trích dẫn
Tống Thị Thanh Thảo. (2023). CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KẾT QUẢ CÔNG VIỆC CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HUẾ. Tạp Chí Khoa học Quản Lý Và Kinh tế, Trường Đại học Kinh Tế, Đại học Huế, (26). Truy vấn từ https://tapchi.hce.edu.vn/index.php/sjme/article/view/174
Chuyên mục
Các bài báo