S. 26 (2023): Tạp chí Khoa học Quản lý & Kinh tế

Đã Xuất bản: 2023-06-26

Các bài báo
ẢNH HƯỞNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN NĂNG SUẤT LÚA TẠI TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
Nguyễn Thị Minh Phương, Nguyễn Văn Toàn, Nguyễn Lê HiệpNGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC ÁP DỤNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ TẠI CÁC HỘ KINH DOANH VIỆT NAM
Đinh Văn Hoàng, Trần Thị Tú Uyên, Võ Thị Phương Thảo, Nghiêm Vũ Thu Hiền