##plugins.themes.huaf_theme.article.main##

Tóm tắt

Nghiên cứu này nhằm đánh giá tác động bất đối xứng của thay đổi tỷ giá hối đoái đến thị trường chứng khoán Việt Nam giai đoạn 2010-2022. Nghiên cứu sử dụng phương pháp mô hình tự hồi quy phân phối trễ phi tuyến (NARDL) được đề xuất bởi Shin và cộng sự (2014). Kết quả nghiên cứu thực nghiệm cho thấy các thay đổi (tăng hay giảm) của tỷ giá hối đoái đều làm giảm giá cổ phiếu, tác động tiêu cực tới thị trường chứng khoán Việt Nam. Tác động không đối xứng này được chứng minh là tồn tại cả trong ngắn hạn và dài hạn. Giá chứng khoán không chỉ chịu ảnh hưởng bởi sự thay đổi của tỷ giá hối đoái của tháng hiện tại mà còn chịu tác động của tỷ giá và giá cổ phiếu của những tháng trước đó.


Từ khóa: Tỷ giá hối đoái; Chỉ số giá cổ phiếu; Bất đối xứng. 

##plugins.themes.huaf_theme.article.details##

Cách trích dẫn
Nguyễn Tuyết Trinh, & Hoàng Long. (2023). TÁC ĐỘNG BẤT ĐỐI XỨNG CỦA TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI ĐẾN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN: BẰNG CHỨNG THỰC NGHIỆM TẠI VIỆT NAM. Tạp Chí Khoa học Quản Lý Và Kinh tế, Trường Đại học Kinh Tế, Đại học Huế, (26). Truy vấn từ https://tapchi.hce.edu.vn/index.php/sjme/article/view/206
Chuyên mục
Các bài báo