##plugins.themes.huaf_theme.article.main##

Tóm tắt

Mục tiêu của nghiên cứu này nhằm khám phá ảnh hưởng của các thuộc tính hấp dẫn của điểm đến du lịch dựa vào thiên tới sự hài lòng của du khách tham quan vườn quốc gia Bạch Mã. Phương pháp phân tích nhân tố và mô hình hồi quy tuyến tính được áp dụng dựa trên dữ liệu khảo sát từ 293 du khách tham quan vườn quốc gia Bạch Mã. Kết quả nghiên cứu xác nhận 7 nhóm nhân tố thể hiện tính hấp dẫn du lịch của điểm đến Bạch Mã, bao gồm hấp dẫn tự nhiên, văn hóa và xã hội, cơ sở hạ tầng, dịch vụ, giá cả, khả năng tiếp cận, và an ninh, an toàn của điểm đến. Các thuộc tính tự nhiên, cơ sở hạ tầng, giá cả, dịch vụ, khả năng tiếp cận của khu bảo tồn này được tìm thấy là có tác động tích cực tích cực và có ý nghĩa đến sự hài lòng của du khách. Những tìm kiếm từ nghiên cứu này cung cấp các thông tin hữu ích cho các nhà quản lý điểm đến, hoạch định chính sách du lịch, và quản lý các khu bảo tồn trong các hàm ý chính sách nhằm gia tăng tính hấp dẫn du lịch và nâng cao sự hài lòng của du khách tham quan các khu bảo tồn thiên nhiên ở nước ta.


Từ khóa: Tính hấp dẫn điểm đến; Sự hài lòng; Du lịch dựa vào thiên nhiên; Vườn quốc gia Bạch Mã.

##plugins.themes.huaf_theme.article.details##

Cách trích dẫn
Lê Thanh An. (2023). ẢNH HƯỞNG CỦA SỨC HẤP DẪN ĐIỂM ĐẾN DU LỊCH DỰA VÀO THIÊN NHIÊN ĐẾN SỰ HÀI LÒNG CỦA DU KHÁCH THAM QUAN VƯỜN QUỐC GIA BẠCH MÃ, VIỆT NAM. Tạp Chí Khoa học Quản Lý Và Kinh tế, Trường Đại học Kinh Tế, Đại học Huế, (26). Truy vấn từ https://tapchi.hce.edu.vn/index.php/sjme/article/view/226
Chuyên mục
Các bài báo