##plugins.themes.huaf_theme.article.main##

Tóm tắt

Chất lượng dịch vụ là yếu tố quyết định sự sống còn của các doanh nghiệp bảo hiểm. Vì vậy, nghiên cứu này được thực hiện nhằm đánh giá sự hài lòng của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ bảo hiểm phi nhân thọ của Công ty Bảo hiểm PVI Quảng Bình, xác định được các nhân tố ảnh hưởng để từ đó giúp Công ty tìm ra được các giải pháp hợp lý hơn nhằm nâng cao được sự hài lòng của khách hàng trong thời gian tới. Trên cơ sở tổng hợp ý kiến đánh giá của 145 khách hàng đang sử dụng dịch vụ bảo hiểm phi nhân thọ của Công ty kết hợp sử dụng các phương pháp phân tích định lượng (thống kê mô tả, phân tích nhân tố khám phá, phân tích hồi quy), nghiên cứu này đã xác định được 5 nhân tố có tác động đến sự hài lòng của khách hàng được sắp xếp theo thứ tự giảm dần là: phương tiện hữu hình, sự đồng cảm, khả năng đáp ứng, sự tin cậy và năng lực phục vụ.


Từ khóa: Sự hài lòng của khách hàng; Chất lượng dịch vụ; Bảo hiểm phi nhân thọ; PVI

##plugins.themes.huaf_theme.article.details##

Cách trích dẫn
Nguyễn Xuân Long, & Nguyễn Thị Thanh Huyền. (2023). ĐÁNH GIÁ SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG ĐỐI VỚI CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ BẢO HIỂM PHI NHÂN THỌ TẠI CÔNG TY BẢO HIỂM PVI QUẢNG BÌNH. Tạp Chí Khoa học Quản Lý Và Kinh tế, Trường Đại học Kinh Tế, Đại học Huế, (26). Truy vấn từ https://tapchi.hce.edu.vn/index.php/sjme/article/view/205
Chuyên mục
Các bài báo