##plugins.themes.huaf_theme.article.main##

Tóm tắt

Nghiên cứu sử dụng phương pháp phân tích hồi quy để xem xét sự ảnh hưởng của 5 yếu tố đến chất lượng thông tin kế toán trên Báo cáo tài chính của các đơn vị công tại Việt Nam, gồm: Mức độ tuân thủ các quy định pháp lý; Trình độ của nhân viên kế toán; Sự tham gia của nhà quản lý đơn vị; Hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ; Chất lượng phần mềm kế toán. Từ kết quả nghiên cứu, nhóm tác giả đưa ra một số khuyến nghị nhằm nâng cao chất lượng thông tin kế toán trên Báo cáo tài chính đơn vị công Việt Nam, đảm bảo thông tin minh bạch và có độ tin cậy cao hơn, góp phần nâng cao trách nhiệm giải trình của đơn vị về việc tiếp nhận và sử dụng các nguồn lực theo quy định của pháp luật và tăng khả năng so sánh trên phạm vi toàn cầu.

##plugins.themes.huaf_theme.article.details##

Cách trích dẫn
Nguyễn Quỳnh Trang. (2023). CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG THÔNG TIN KẾ TOÁN TRÊN BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐƠN VỊ CÔNG VIỆT NAM. Tạp Chí Khoa học Quản Lý Và Kinh tế, Trường Đại học Kinh Tế, Đại học Huế, (26). Truy vấn từ https://tapchi.hce.edu.vn/index.php/sjme/article/view/211
Chuyên mục
Các bài báo