##plugins.themes.huaf_theme.article.main##

Tóm tắt

Nghiên cứu này xem xét ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến năng suất lúa tỉnh Thừa Thiên Huế. Chúng tôi sử dụng bộ dữ liệu bảng về nhiệt độ không khí, lượng mưa và năng suất lúa trong khoảng thời gian 26 năm (1996-2021) và phương pháp ước lượng bình phương tối thiểu tổng quát khả thi (FGLS) và phương pháp hệ thống chỉ số thống kê. Kết quả nghiên cứu cho thấy năng suất lúa của tỉnh sau các thời điểm xảy ra hiện tượng khí tượng cực đoan (lũ lụt, mưa bão) đều giảm và là yếu tố quyết định đến sự biến động sản lượng lúa của tỉnh, nhất là vụ lúa hè thu. Trong các chỉ số thời tiết đang xét thì lượng mưa tháng lớn nhất và nhiệt độ tháng cao nhất  có tác động cùng chiều đến năng suất luá, có ý nghĩa thống kê tại mức 1%. Kết quả ước lượng còn cho thấy lượng mưa trung bình và nhiệt độ tháng thấp nhất có ảnh hưởng ngược chiều đến năng suất lúa tại mức ý nghĩa tương tự. Các yếu tố khí tượng khác như lượng mưa thấp nhất, nhiệt độ trung bình trong nghiên cứu này không đạt mức có ý nghĩa thống kê.


Từ khóa: Biến đổi khí hậu; Năng suất lúa; FGLS; Lũ lụt

##plugins.themes.huaf_theme.article.details##

Cách trích dẫn
Nguyễn Thị Minh Phương, Nguyễn Văn Toàn, & Nguyễn Lê Hiệp. (2023). ẢNH HƯỞNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN NĂNG SUẤT LÚA TẠI TỈNH THỪA THIÊN HUẾ . Tạp Chí Khoa học Quản Lý Và Kinh tế, Trường Đại học Kinh Tế, Đại học Huế, (26). Truy vấn từ https://tapchi.hce.edu.vn/index.php/sjme/article/view/209
Chuyên mục
Các bài báo