##plugins.themes.huaf_theme.article.main##

Tóm tắt

Mục tiêu của nghiên cứu là làm rõ các yếu tố ảnh hưởng đến việc áp dụng thương mại điện tử tại các hộ kinh doanh gia đình Việt Nam. Nghiên cứu sử dụng phương trình cấu trúc bình phương nhỏ nhất từng phần (PLS-SEM) dựa trên 210 mẫu khảo sát hợp lệ để phân tích và kiểm định các giả thuyết của mô hình nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu cho thấy ba yếu tố lợi thế tương đối, áp lực cạnh tranh và thái độ đối với thương mại điện tử có tác động đến việc áp dụng thương mại điện tử vào kinh doanh. Trong đó yếu tố thái độ của chủ hộ kinh doanh có tác động lớn nhất đến việc quyết định hộ kinh doanh đó có áp dụng thương mại điện tử hay không. Từ đó, nghiên cứu đề xuất những hàm ý nhằm khuyến khích hộ kinh doanh tại Việt Nam áp dụng thương mại điện thử nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh.  


Từ khóa: Thương mại điện tử; Hộ kinh doanh gia đình; Lợi thế tương đối; Áp lực cạnh tranh; Thái độ.


 

##plugins.themes.huaf_theme.article.details##

Cách trích dẫn
Đinh Văn Hoàng, Trần Thị Tú Uyên, Võ Thị Phương Thảo, & Nghiêm Vũ Thu Hiền. (2023). NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC ÁP DỤNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ TẠI CÁC HỘ KINH DOANH VIỆT NAM. Tạp Chí Khoa học Quản Lý Và Kinh tế, Trường Đại học Kinh Tế, Đại học Huế, (26). Truy vấn từ https://tapchi.hce.edu.vn/index.php/sjme/article/view/222
Chuyên mục
Các bài báo