##plugins.themes.huaf_theme.article.main##

Tóm tắt

Sự ấm lên toàn cầu dẫn đến biến đổi khí hậu đang gây ra những tác động tiêu cực đến đời sống và hoạt động sản xuất của con người. Sự ấm lên toàn cầu là do sự gia tăng nồng độ khí nhà kính phát thải từ các hoạt động của con người, trong đó có ngành nông nghiệp, lâm nghiệp và sử dụng đất khác (AFOLU). Nghiên cứu này ước lượng sự tác động của khí nhà kính phát thải từ ngành AFOLU đến sự ấm lên toàn cầu sử dụng phương pháp hồi quy OLS. Kết quả cho thấy lượng phát thải khí nhà kính từ ngành AFOLU có tác động dương đáng kể đến sự ấm lên toàn cầu, có nghĩa rằng ngành AFOLU có vai trò quan trọng trong việc kiểm soát sự ấm lên toàn cầu thông qua chương trình giảm phát thải khí nhà kính. Nghiên cứu đã tổng hợp và đề xuất một số giải pháp nhằm giảm thiểu phát thải khí nhà kính từ ngành AFOLU như áp dụng kỹ thuật canh tác lúa tưới ướt khô xen kẽ, giảm sử dụng phân bón hóa học, chuyển đất trồng lúa năng suất thấp sang trồng rau màu, sử dụng men tiêu hóa trong thức ăn chăn nuôi và phát triển mô hình hầm Biogas để xử lý phân trong chăn nuôi, bảo vệ và tăng diện tích trồng rừng.             


Từ khóa: Khí nhà kính; Sự ấm lên toàn cầu; Hồi quy OLS; Nông nghiệp; Lâm nghiệp.

##plugins.themes.huaf_theme.article.details##

Cách trích dẫn
Hồ Trọng Phúc, & Nguyễn Văn Toàn. (2023). ẢNH HƯỞNG CỦA KHÍ NHÀ KÍNH PHÁT THẢI TỪ NGÀNH AFOLU ĐẾN SỰ ẤM LÊN TOÀN CẦU. Tạp Chí Khoa học Quản Lý Và Kinh tế, Trường Đại học Kinh Tế, Đại học Huế, (26). Truy vấn từ https://tapchi.hce.edu.vn/index.php/sjme/article/view/204
Chuyên mục
Các bài báo