##plugins.themes.huaf_theme.article.main##

Tóm tắt

Quản trị lợi nhuận là vi phạm đạo đức nghề nghiệp vì nó thay đổi thông tin tài chính thực tế của công ty và có thể ảnh hưởng đến quyết định của người sử dụng thông tin tài chính. Với cỡ mẫu gồm 197 nhân viên kế toán, chúng tôi sử dụng mô hình hồi quy đa biến để kiểm định mô hình nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu cho thấy áp lực đạo đức từ tổ chức có tác động cùng chiều có ý nghĩa đến niềm tin của nhân viên kế toán về đạo đức của tổ chức. Đồng thời, niềm tin của nhân viên kế toán về đạo đức của tổ chức làm biến trung gian toàn phần trong mối quan hệ giữa áp lực đạo đức từ tổ chức và thái độ của nhân viên kế toán đối với hành vi quản trị lợi nhuận. Nghiên cứu này có ý nghĩa thực tiễn đối với việc nâng cao đạo đức nghề nghiệp cho nhân viên kế toán.


Từ khóa: Quản trị lợi nhuận; Đạo đức nghề nghiệp; Nhân viên kế toán; Áp lực đạo đức từ tổ chức; Niềm tin của nhân viên kế toán về đạo đức của tổ chức.

##plugins.themes.huaf_theme.article.details##

Cách trích dẫn
Hồ Thị Thuý Nga, Trần Phan Khánh Trang, & Trần Thị Trà My. (2023). NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN THÁI ĐỘ CỦA NHÂN VIÊN KẾ TOÁN ĐỐI VỚI HÀNH VI VI PHẠM QUẢN TRỊ LỢI NHUẬN. Tạp Chí Khoa học Quản Lý Và Kinh tế, Trường Đại học Kinh Tế, Đại học Huế, (26). Truy vấn từ https://tapchi.hce.edu.vn/index.php/sjme/article/view/210
Chuyên mục
Các bài báo