##plugins.themes.huaf_theme.article.main##

Tóm tắt

Nghiên cứu được thực hiện với mục đích xác định các yếu tố ảnh hưởng đến ý định phân loại chất thải rắn sinh hoạt (CTRSH) tại nguồn của người dân thành phố Huế. Kết hợp hình thức điều tra trực tiếp và trực tuyến, dữ liệu được thu thập từ 214 người tham gia khảo sát từ tháng 12 năm 2022 đến tháng 2 năm 2023. Từ phân tích mô hình hồi quy tuyến tính, kết quả chỉ ra ý định phân loại CTRSH tại nguồn của người dân thành phố Huế phụ thuộc vào sáu yếu tố theo thứ tự quan trọng ảnh hưởng là chuẩn chủ quan, tuyên truyền, quy định của chính phủ, nhận thức về hiệu quả, thái độ và kiểm soát hành vi. Cuối cùng, bài viết thảo luận về kết quả nghiên cứu và gợi ý một số chính sách nhằm thúc đẩy ý định phân loại CTRSH tại nguồn của người dân thành phố Huế trong thời gian tới.


Từ khóa: Phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn; Thành phố Huế; Thuyết hành vi dự định; Ý định.

##plugins.themes.huaf_theme.article.details##

Cách trích dẫn
Nguyễn Thị Mai, Hoàng Thị Liễu, Trần Đoàn Thanh Thanh, & Dư Anh Thơ. (2023). CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH PHÂN LOẠI CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT TẠI NGUỒN CỦA NGƯỜI DÂN THÀNH PHỐ HUẾ. Tạp Chí Khoa học Quản Lý Và Kinh tế, Trường Đại học Kinh Tế, Đại học Huế, (26). Truy vấn từ https://tapchi.hce.edu.vn/index.php/sjme/article/view/194
Chuyên mục
Các bài báo