##plugins.themes.huaf_theme.article.main##

Tóm tắt

Nghiên cứu phân tích ảnh hưởng của các thành tố thuộc hình ảnh điểm đến tới ý định quay lại du lịch tại huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang của khách du lịch nội địa; từ đó đưa ra một số gợi ý chính sách nhằm thúc đẩy ý định quay lại của khách nội địa trong thời gian đến. Nghiên cứu được thực hiện bằng cách kết hợp phương pháp nghiên cứu định tính và định lượng, tiến hành khảo sát đối với 448 du khách nội địa đã có trải nghiệm du lịch tại huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang, theo phương pháp chọn mẫu thuận tiện. Kết quả phân tích cho thấy: “hình ảnh nhận thức” có ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp tới ý định quay lại du lịch tại huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang của du khách nội địa; “hình ảnh tình cảm” và “hình ảnh hữu hình” có ảnh hưởng gián tiếp tới ý định quay lại du lịch tại huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang của du khách nội địa thông qua sự hài lòng của du khách đối với điểm đến du lịch. Trên cơ sở đó một số hàm ý chính sách được đề xuất, gồm: nâng cao “hình ảnh nhận thức”, “hình ảnh tình cảm” và “hình ảnh hữu hình” của điểm đến du lịch tại huyện Tri Tôn trong tâm trí du khách nội địa.


Từ khóa: Hình ảnh điểm đến; Hình ảnh nhận thức; Hình ảnh tình cảm; Hình ảnh hữu hình; Khách du lịch nội địa; Sự hài lòng; Ý định quay lại du lịch.

##plugins.themes.huaf_theme.article.details##

Cách trích dẫn
Lê Thị Mỹ Hạnh, & Trần Hữu Tuấn. (2024). ẢNH HƯỞNG CỦA HÌNH ẢNH ĐIỂM ĐẾN TỚI Ý ĐỊNH QUAY LẠI DU LỊCH CỦA KHÁCH DU LỊCH NỘI ĐỊA: TRƯỜNG HỢP NGHIÊN CỨU TẠI HUYỆN TRI TÔN, TỈNH AN GIANG. Tạp Chí Khoa học Quản Lý Và Kinh tế, Trường Đại học Kinh Tế, Đại học Huế, (29). Truy vấn từ https://tapchi.hce.edu.vn/index.php/sjme/article/view/292
Chuyên mục
Các bài báo