S. 29 (2024): Tạp chí Khoa học Quản lý & Kinh tế

Đã Xuất bản: 2024-03-29

Các bài báo

CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH MUA SẮM TRỰC TUYẾN TRÊN NỀN TẢNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ XÃ HỘI
Trần Đức Trí, Nguyễn Hồng Thảo My, Nguyễn Ánh Dương, Trần Thị Nhật AnhTÁC ĐỘNG CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG CÓ SỨC ẢNH HƯỞNG (KOC) ĐẾN THÁI ĐỘ CỦA KHÁCH HÀNG THẾ HỆ Z TẠI THÀNH PHỐ HUẾ
Hoàng Việt Hạnh Nguyên, Tống Viết Bảo Hoàng, Lê Thị Phương Thảo, Lê Thị Phương Thanh