S. 29 (2024): Tạp chí Khoa học Quản lý & Kinh tế

Đã Xuất bản: 2024-03-29

Các bài báoTÁC ĐỘNG CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG CÓ SỨC ẢNH HƯỞNG (KOC) ĐẾN THÁI ĐỘ CỦA KHÁCH HÀNG THẾ HỆ Z TẠI THÀNH PHỐ HUẾ
Hoàng Việt Hạnh Nguyên, Tống Viết Bảo Hoàng, Lê Thị Phương Thảo, Lê Thị Phương Thanh


CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH MUA SẮM TRỰC TUYẾN TRÊN NỀN TẢNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ XÃ HỘI
Trần Đức Trí, Nguyễn Hồng Thảo My, Nguyễn Ánh Dương, Trần Thị Nhật Anh