##plugins.themes.huaf_theme.article.main##

Tóm tắt

Việc ban hành và vận dụng chuẩn mực kế toán công Việt Nam VPSAS vẫn còn hạn chế, chủ yếu vẫn dựa trên chuẩn mực kế toán công quốc tế để vận dụng. Do đó việc thực hiện nghiên cứu: “Các nhân tố ảnh hưởng đến việc vận dụng chuẩn mực kế toán công Việt Nam số 12 – Hàng tồn kho (VPSAS12) tại thành phố Huế” nhằm đánh giá, tìm hiểu các nhân tố có ảnh hưởng đến VPSAS12 là một điều khá cấp thiết hiện nay. Đóng góp mới của nghiên cứu này dựa trên phân tích mô hình cấu trúc tuyến tính (SEM) cho ta thấy được các nhân tố ảnh hưởng đến VPSAS 12 tại Việt Nam như thế nào, điều mà chưa ai làm trước đây. Về thực tiễn, tác giả hy vọng có thể đóng góp ý kiến cho chính phủ, cho bộ tài chính về các giải pháp cải thiện bộ chuẩn mực kế toán công Việt Nam hiện hành.


Từ khóa: Chuẩn mực kế toán; Nhân tố; VPSAS12; Hàng tồn kho; Hành chính sự nghiệp.

##plugins.themes.huaf_theme.article.details##

Cách trích dẫn
Phan Xuân Quang Minh, Võ Thị Minh Phương, Phạm Thị Ái Mỹ, Hồ Sỹ Minh, & Phạm Thị Hồng Tâm. (2024). NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC VẬN DỤNG CHUẨN MỰC KẾ TOÁN HÀNG TỒN KHO CỦA CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HUẾ. Tạp Chí Khoa học Quản Lý Và Kinh tế, Trường Đại học Kinh Tế, Đại học Huế, (29). Truy vấn từ https://tapchi.hce.edu.vn/index.php/sjme/article/view/294
Chuyên mục
Các bài báo