##plugins.themes.huaf_theme.article.main##

Tóm tắt

Hiểu biết tài chính cá nhân đang được quan tâm ở mọi tầng lớp xã hội, đặc biệt đối với giới trẻ. Nâng cao hiểu biết tài chính cá nhân giúp các bạn trẻ tự tin và chủ động khi bắt đầu tự tạo ra thu nhập cho bản thân. Theo tiêu chuẩn đánh giá, hiểu biết tài chính cá nhân bao gồm nhiều kiến thức tài chính, thái độ tài chính và hành vi tài chính. Từ mẫu điều tra 200 sinh viên thuộc các khóa khác nhau của trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế, nghiên cứu đã chỉ ra rằng sinh viên có điểm hiểu biết tài chính ở mức trung bình, không có sự khác biết về hiểu biết tài chính giữa nam và nữ,  sinh viên thuộc khối ngành tài chính có hiểu biết tốt hơn sinh viên không thuộc khối ngành tài chính và sinh viên đi làm thêm có hiểu biết tài chính tốt hơn sinh viên không đi làm thêm.  Dựa vào kết quả nghiên cứu, bài báo  đã đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao hiểu biết tài chính cá nhân cho sinh viên.


Từ khóa: Hiểu biết tài chính; Sinh viên; Trường Đại học kinh tế, Đại học Huế; Tài chính cá nhân.

##plugins.themes.huaf_theme.article.details##

Cách trích dẫn
Mai Thanh Văn, Nguyễn Việt Anh, & Nguyễn Ngọc Nam. (2024). ĐÁNH GIÁ HIỂU BIẾT TÀI CHÍNH CÁ NHÂN CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ, ĐẠI HỌC HUẾ . Tạp Chí Khoa học Quản Lý Và Kinh tế, Trường Đại học Kinh Tế, Đại học Huế, (29). Truy vấn từ https://tapchi.hce.edu.vn/index.php/sjme/article/view/295
Chuyên mục
Các bài báo