##plugins.themes.huaf_theme.article.main##

Tóm tắt

Phụ nữ chiếm một tỉ lệ cao trong lực lượng lao động du lịch nói chung và lĩnh vực kinh doanh khách sạn nói riêng. Tuy nhiên, tỉ lệ nữ ở các vị trí quản lý trung và cao cấp còn khá hạn chế. Mục tiêu của nghiên cứu này nhằm xác định các rào cản đối với thăng tiến nghề nghiệp nữ giới trong lĩnh vực kinh doanh khách sạn. Phương pháp phân tích nhân tố khám phá, nhân tố khẳng định và mô hình phương trình cấu trúc được sử dụng dựa trên số liệu khảo sát với 255 cán bộ và nhân viên trong các khách sạn 4 và 5 sao ở tỉnh Khánh Hòa. Kết quả nghiên cứu đã xác nhận 5 nhân tố rào cản tác động có ý nghĩa thống kê đến thăng tiến nghề nghiệp nữ trong lĩnh vực kinh doanh khách sạn, gồm đặc điểm tâm lý nữ, đặc điểm thể chất, đặc thù công việc ngành khách sạn, văn hóa doanh nghiệp, văn hóa gia đình. Trên cơ sở đó, một số hàm ý chính sách được đề xuất nhằm góp phần cải thiện cơ hội thăng tiến nghề nghiệp nữ trong lĩnh vực kinh doanh khách sạn.


Từ khóa: Rào cản; Thăng tiến nghề nghiệp; Nữ giới; Khách sạn.

##plugins.themes.huaf_theme.article.details##

Cách trích dẫn
Nguyễn Thị Thúy Uyên, & Tôn Thị Nga. (2024). CÁC RÀO CẢN THĂNG TIẾN NGHỀ NGHIỆP CỦA NỮ GIỚI TRONG LĨNH VỰC KINH DOANH KHÁCH SẠN Ở TỈNH KHÁNH HÒA . Tạp Chí Khoa học Quản Lý Và Kinh tế, Trường Đại học Kinh Tế, Đại học Huế, (29). Truy vấn từ https://tapchi.hce.edu.vn/index.php/sjme/article/view/258
Chuyên mục
Các bài báo