##plugins.themes.huaf_theme.article.main##

Tóm tắt

Du lịch cộng đồng (DLCĐ) là loại hình du lịch trong đó người dân địa phương giữ vai trò rất quan trọng – người tham gia tích cực với vai trò vừa là người cung cấp dịch vụ, người sở hữu cũng như người quyết định phát triển du lịch. Do đó, nghiên cứu về yếu tố tác động đến sự tham gia của cộng đồng vào phát triển DLCĐ là cần thiết để đảm bảo sự phát triển bền vững của mô hình. Mục tiêu của nghiên cứu này là phân tích mứu độ tham gia của người dân địa phương vào phát triển du lịch tại xã Quảng Lợi đồng thời đánh giá các nhân tố thúc đẩy và nhân tố rào cản ảnh hưởng đến sự tham gia. Nghiên cứu đã tiến hành khảo sát 126 người dân địa phương, sau đó tiến hành phân tích dữ liệu bằng phần mềm SPSS 20. Kết quả cho thấy nhìn chung mức độ tham gia của người dân vào HĐDL còn khá thấp, có tính tự phát. Có 4 nhân tố ảnh hưởng tới quyết định tham gia, trong đó nhân tố “Nhận thức về lợi ích từ DLCĐ” có ảnh hưởng tích cực lớn nhất trong khi “Nhận thức về tác động tiêu cực của DLCĐ” lại có ảnh hưởng tiêu cục đến mức độ tham gia. Dựa vào kết quả phânt tích, một số khuyến nghị chính sách được đề xuất nhằm tăng cường mức độ tham gia của người dân vào phát triển du lịch.


Từ khoá: Sự tham gia; Du lịch cộng đồng; Phát triển du lịch bền vững; Xã Quảng Lợi.


 

##plugins.themes.huaf_theme.article.details##

Cách trích dẫn
Trần Hạnh Lợi, & Hoàng Thị Liễu. (2023). YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN SỰ THAM GIA CỦA NGƯỜI DÂN VÀO PHÁT TRIỂN DU LỊCH CỘNG ĐỒNG Ở XÃ QUẢNG LỢI. Tạp Chí Khoa học Quản Lý Và Kinh tế, Trường Đại học Kinh Tế, Đại học Huế, (27). Truy vấn từ https://tapchi.hce.edu.vn/index.php/sjme/article/view/207
Chuyên mục
Các bài báo