S. 27 (2023): Tạp chí Khoa học Quản lý & Kinh tế

Đã Xuất bản: 2023-09-30

Các bài báo

PHÂN TÍCH VÀ DỰ BÁO SẢN XUẤT LÚA THEO MÙA VỤ CANH TÁC Ở VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2030
Hồ Trọng Phúc, Phạm Minh Tâm, Hoàng Thị Liễu, Trần Minh Trí, Nguyễn Thị Minh Phương