##plugins.themes.huaf_theme.article.main##

Tóm tắt

Với sự phát triển nhanh chóng của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 hiện nay thì vai trò của công nghệ thông tin hay internet ngày càng trở nên quan trọng cùng với những lợi ích mà chúng ta nhận được. Song song với bối cảnh dịch bệnh covid-19 như hiện nay thì hình thức dạy học online đang dần chứng tỏ được ưu thế và mang lại hiệu quả không nhỏ trong đào tạo. Trong bài viết này, tác giả tập trung nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo online của chương trình đại học khối kinh tế nghiên cứu tại trường Đại học FPT Thành phố Hồ Chí Minh thông qua phương pháp nghiên cứ định lượng, sử dụng phần mềm phân tích dữ liệu SPSS kết hợp với phương pháp phỏng vấn chuyên gia. Kết quả qua phân tích dữ liệu cho thấy rằng có bốn yếu tố: (1) Cơ sở vật chất; (2) Ý thức tự học của sinh viên; (3) Phương pháp giảng dạy của giảng viên; (4) Nền tảng của sinh viên đối với việc học online có ảnh hưởng cùng chiều đến Chất lượng đào tạo online của chương trình đại học khối kinh tế trường Đại học FPT với mức ý nghĩa thống kê 1%. Từ kết quả này tác giả đề xuất một số hàm ý quản trị nhằm nâng cao chất lượng đào tạo online của trường.


Từ khóa: Đào tạo online; Đào tạo trực tuyến; Chất lượng đào tạo online; Yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo.

##plugins.themes.huaf_theme.article.details##

Cách trích dẫn
Phùng Kim Thi. (2023). CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO ONLINE CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC KHỐI KINH TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC FPT. Tạp Chí Khoa học Quản Lý Và Kinh tế, Trường Đại học Kinh Tế, Đại học Huế, (27). Truy vấn từ https://tapchi.hce.edu.vn/index.php/sjme/article/view/213
Chuyên mục
Các bài báo