##plugins.themes.huaf_theme.article.main##

Tóm tắt

Nghiên cứu này đánh giá sự thay đổi năng suất nhân tố tổng hợp (TFP) của các ngân hàng thương mại (NHTM) tại Việt Nam cho giai đoạn 2017-2021. Bằng cách áp dụng Malmquist Productivity Index (MPI) để xác định và so sánh những thay đổi về TFP của 28 ngân hàng thương mại đang hoạt động tại Việt Nam trước và trong thời đại dịch COVID-19. Kết quả chỉ ra rằng TFP của các ngân hàng giảm trong giai đoạn trước đại dịch được quan sát. Tuy nhiên, giai đoạn xảy ra đại dịch lại chứng kiến một sự cải thiện trong TFP của các NHTM ở Việt Nam. Những sự thay đổi TFP này được đóng góp nhiều từ sự gia tăng trình độ công nghệ hơn là những thay đổi về hiệu quả kỹ thuật.


Từ khóa: Năng suất nhân tố tổng hợp; Ngân Hàng Việt Nam; Malmquist Productivity Index; COVID-19.

##plugins.themes.huaf_theme.article.details##

Cách trích dẫn
Nguyễn Thị Khánh Trang, & Lê Viết, G. (2023). THAY ĐỔI NĂNG SUẤT NHÂN TỐ TỔNG HỢP CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH ĐẠI DỊCH COVID 19: ỨNG DỤNG CHỈ SỐ MPI (MALMQUIST PRODUCTIVITY INDEX). Tạp Chí Khoa học Quản Lý Và Kinh tế, Trường Đại học Kinh Tế, Đại học Huế, (27). Truy vấn từ https://tapchi.hce.edu.vn/index.php/sjme/article/view/235
Chuyên mục
Các bài báo