##plugins.themes.huaf_theme.article.main##

Tóm tắt

Nghiên cứu nhằm xác định và đánh giá mức độ ảnh hưởng của các yếu tố trong việc đưa ra quyết định chọn trường đại học Kinh tế, Đại học Huế của sinh viên trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Phương pháp phỏng vấn trực tuyến (online) kết hợp với bảng hỏi được sử dụng để thu thập dữ liệu từ 721 sinh viên các khóa từ năm 1 đến năm 4 đang học tại trường Đại học Kinh tế Huế, trong thời gian tháng 8 và tháng 9 năm 2021. Qua phương pháp phân tích lập bảng chéo (Cross Tab) kết hợp với thảo luận nhóm cùng các giảng viên cơ hữu tại Trường và thông qua phương pháp thống kê mô tả, kết quả cho thấy có 4 yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến việc quyết định chọn trường đại học. Các yếu tố có độ lớn giảm dần theo thứ tự là: (1) có mức học phí phù hợp, (2) có ngành đào tạo phù hợp, (3) gần gia đình, (4) điểm đầu vào phù hợp năng lực. Từ kết quả nghiên cứu, chúng tôi đề xuất một số giải pháp nhằm hỗ trợ trường đại học Kinh tế, Đại học Huế cải thiện công tác tuyển sinh trong thời gian đến.


Từ khóa: sinh viên Thừa Thiên Huế, Quyết định chọn trường đại học, Tuyển sinh, Đại học Kinh tế, Đại học Huế

##plugins.themes.huaf_theme.article.details##

Cách trích dẫn
Nguyễn Thế Thìn, & Nguyễn Trần Ngọc Tuấn. (2023). CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH CHỌN HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ, ĐẠI HỌC HUẾ CỦA SINH VIÊN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ. Tạp Chí Khoa học Quản Lý Và Kinh tế, Trường Đại học Kinh Tế, Đại học Huế, (22). Truy vấn từ https://tapchi.hce.edu.vn/index.php/sjme/article/view/125
Chuyên mục
Các bài báo