##plugins.themes.huaf_theme.article.main##

Tóm tắt

Nghiên cứu này được thực hiện nhằm xem xét sự tác động của sức hấp dẫn thương hiệu nhà tuyển dụng đến sự thỏa mãn và lòng trung thành của người lao động tại VNPT Thừa Thiên Huế. Từ số liệu điều tra 224 người lao động đang làm việc tại doanh nghiệp, kết quả phân tích mô hình cấu trúc (SEM) cho thấy các yếu tố tác động đến sự thỏa mãn theo thứ tự giảm dần, bao gồm: giá trị kinh tế, giá trị phát triển, giá trị an toàn và giá trị ứng dụng. Tuy nhiên, chỉ có giá trị phát triển và sự thỏa mãn tác động trực tiếp đến lòng trung thành. Nghiên cứu cũng phát hiện sự thỏa mãn đóng vai trò trung gian toàn phần của mối quan hệ giữa giá trị kinh tế, giá trị an toàn, giá trị ứng dụng và lòng trung thành, vai trò trung gian một phần của mối quan hệ giữa giá trị phát triển và lòng trung thành. Các hàm ý quản trị cũng được bài viết đề xuất nhằm nâng cao sự thỏa mãn và lòng trung thành của người lao động trong thời gian tới.


Từ khóa: Lòng trung thành; Sự thỏa mãn; Sức hấp dẫn thương hiệu nhà tuyển dụng; VNPT Thừa Thiên Huế

##plugins.themes.huaf_theme.article.details##

Cách trích dẫn
Nguyễn Ánh Dương, Hà Ngọc Thùy Liên, & Tống Thị Thanh Thảo. (2023). TÁC ĐỘNG CỦA SỨC HẤP DẪN THƯƠNG HIỆU NHÀ TUYỂN DỤNG ĐẾN SỰ THỎA MÃN VÀ LÒNG TRUNG THÀNH CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI VNPT THỪA THIÊN HUẾ. Tạp Chí Khoa học Quản Lý Và Kinh tế, Trường Đại học Kinh Tế, Đại học Huế, (22). Truy vấn từ https://tapchi.hce.edu.vn/index.php/sjme/article/view/132
Chuyên mục
Các bài báo