##plugins.themes.huaf_theme.article.main##

Tóm tắt

Bài báo này phân tích ảnh hưởng của hành vi quản trị lợi nhuận đến rủi ro phá sản của các doanh nghiệp niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. Nghiên cứu đã sử dụng mô hình hồi quy cho dữ liệu bảng với mẫu gồm 161 công ty phi tài chính trong giai đoạn 2016-2020. Kết quả cho thấy rằng hành vi quản trị lợi nhuận có ảnh hưởng thuận chiều đến rủi ro phá sản của doanh nghiệp được đại diện bởi chỉ số Z-score. Mặt khác, nghiên cứu cũng chỉ ra rằng quy mô của doanh nghiệp và đòn bẩy tài chính có khả năng làm tình trạng phá sản của công ty trở nên trầm trọng hơn. Cuối cùng, tốc độ tăng trưởng của thu nhập ròng tác động cải thiện lên tình hình tài chính của doanh nghiệp.


Từ khóa: Hành vi quản trị lợi nhuận; Doanh nghiệp; Rủi ro phá sản; Mô hình hồi quy dữ liệu bảng; Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chính Minh (HOSE).

##plugins.themes.huaf_theme.article.details##

Cách trích dẫn
Nguyễn Tuyết Trinh, & Hoàng Quang Thành. (2022). PHÂN TÍCH TÁC ĐỘNG CỦA HÀNH VI QUẢN TRỊ LỢI NHUẬN ĐẾN RỦI RO PHÁ SẢN CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT TRÊN SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH. Tạp Chí Khoa học Quản Lý Và Kinh tế, Trường Đại học Kinh Tế, Đại học Huế, (22). Truy vấn từ https://tapchi.hce.edu.vn/index.php/sjme/article/view/137
Chuyên mục
Các bài báo