##plugins.themes.huaf_theme.article.main##

Tóm tắt

Tóm tắt. Nghiên cứu này đánh giá, phân tích thực trạng nguồn lực lao động và dự báo nhu cầu lao động tỉnh Quảng Trị đến năm 2025. Lao động tăng thêm cho toàn bộ nền kinh tế được dự báo theo mô hình nguồn gốc tăng trưởng kinh tế của Solow (1956) trong khi  dự báo nhu cầu lao động doanh nghiệp được thực hiện theo phương pháp trung bình trượt có trọng số theo Tsokos (2010). Kết quả nghiên cứu cho thấy, đến năm 2025, nhu cầu lao động tăng thêm trong toàn tỉnh Quảng Trị vào khoảng 40 nghìn người so với năm 2019, chủ yếu được thu hút vào khu vực doanh nghiệp, ở các ngành đã và đang đóng góp phần nhiều vào sự tăng trưởng kinh tế của tỉnh Quảng Trị trong thời gian qua như công nghiệp, xây dựng, buôn bán. Tuy nhiên, chất lượng nguồn lực lao động thấp và tình trạng di cư của một bộ phận lao động có chuyên môn và kỹ thuật tay nghề cao được xem là những thách thức đối với chính quyền địa phương trong thời gian tới.


Từ khóa: Nhu cầu lao động; Dự báo; Quảng Trị.

##plugins.themes.huaf_theme.article.details##

Cách trích dẫn
Nguyễn Mạnh Hùng, Lê Tô Minh Tân, Phạm Phương Trung, & Trương Chí Hiếu. (2021). LAO ĐỘNG TỈNH QUẢNG TRỊ: THỰC TRẠNG VÀ DỰ BÁO. Tạp Chí Khoa học Quản Lý Và Kinh tế, Trường Đại học Kinh Tế, Đại học Huế, (16). Truy vấn từ https://tapchi.hce.edu.vn/index.php/sjme/article/view/41
Chuyên mục
Các bài báo