DANH SÁCH BAN BIÊN TẬP TẠP CHÍ KHOA HỌC, QUẢN LÝ VÀ KINH TẾ

 (Kèm theo Quyết định số ……/ QĐ-ĐHKT ngày 03 tháng 12 năm 2015)

 

STT

Họ và tên

Đơn vị công tác

1

PGS.TS. Trần Văn Hòa

Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế

2

PGS. TS. Nguyễn Văn Toàn

Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế

3

PGS. TS. Nguyễn Văn Phát

Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế

4

PGS. TS. Nguyễn Tài Phúc

Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế

5

GS. TS. Trần Thọ Đạt

Trường Đại học Kinh tế quốc dân

6

GS. TS. Đinh Văn Sơn

Trường Đại học Thương Mại Hà Nội

7

GS. TS. Trương Bá Thanh

Đại học Đà Nẵng

8

GS. TS. Võ Xuân Tiến

Đại học Đà Nẵng

9

GS. TS. Nguyễn Văn Song

Học viện Nông nghiệp Việt Nam

10

GS. TS. Đặng Đình Đào

Trường Đại học Kinh tế quốc dân

11

GS. TS. Nguyễn Kế Tuấn

Trường Đại học Kinh tế quốc dân

12

PGS. TS. Trần Đình Thao

Học viện Nông nghiệp Việt Nam

13

TS. Phan Khoa Cương

Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế

14

PGS. TS Bùi Dũng Thể

Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế

15

PGS. TS. Nguyễn Đăng Hào

Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế

16

PGS. TS. Bùi Đức Tính

Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế

17

PGS. TS. Nguyễn Xuân Khoát

Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế

18

PGS. TS. Nguyễn Khắc Hoàn

Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế

19

TS. Phan Thanh Hoàn

Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế

20

TS. Hoàng Quang Thành

Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế

21

TS. Hà Thị Hằng

Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế

22

TS. Hoàng Triệu Huy

Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế

23

TS. Trần Thị Bích Ngọc

Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế

24

PGS.TS. Hoàng Trọng Hùng

Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế

25

PGS. TS. Nguyễn Thị Minh Hòa

Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế

26

TS. Hồ Thị Hương Lan

Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế

27

TS. Nguyễn Đức Kiên

Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế

28

GS. Lê Văn Cường

Trường Kinh tế Paris (PSE), Đại học Paris I Pantheon-Sorbonne, Pháp

29

GS. Keith Woodford

Đại học Lincoln, New Zealand

30

GS. Christophe Tavera

Đại học Rennes 1, Pháp

31

GS. Preslav Dimitrov

South-West University “Neofit Rilski”

(Danh sách này gồm có 31thành viên)