Tạp chí Khoa học Quản lý và Kinh tế là đơn vị thuộc Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế.

Tôn chỉ, mục đích

Công bố các công trình nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực quản lý, kinh tế và các lĩnh vực khác có liên quan nhằm phục vụ công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học của cán bộ giảng dạy, nghiên cứu sinh, học viên cao học, sinh viên nhà Trường.

Phạm vi phát hành chủ yếu

Khu vực miền Trung - Tây Nguyên